A novel metal

By Zhang, Xiaoyin; Zhang, Xia; Fan, Chuanbin; Zong, Ziao; Zhang, Dongmei; Luo, Qingdan; Bi, Caifeng; Fan, Yuhua
Published in Polyhedron 2019

Abstract

One novel metal

Read » Back